◄ Palaa takaisin

Koulutusmalli lyhyesti

A A A

 

Tieto- ja viestintätekniikan taitoja selkokielellä

Tikas on pedagoginen koulutusmalli, joka edistää tukea tarvitsevien tieto- ja viestintätekniikan (tvt) perustaitojen oppimista. Sen avulla oppilaitokset ja erilaiset koulutusorganisaatiot voivat järjestää erityisryhmien tarpeet huomioivaa tvt-opetusta. Koulutusmallissa tvt-taitojen opetus ja oppiminen etenevät Tikas-opetussuunnitelman mukaan. Suunnitelmassa määritellään täsmälliset taitotavoitteet. Koulutusmalli tarjoaa suunnitelmaan perustuvia opetus- ja tukimateriaaleja, jotka soveltuvat erityisryhmille. Tikaksen ydinajatus on, että joustavassa ja kannustavassa tvt-opetuksessa huomioidaan oppijan omat tarpeet. Koulutusmallin avulla tvt-taitojen opettaminen on helppoa ja joustavaa: oppijan on mahdollista edetä yksilöllisten tavoitteiden ja kykyjen mukaan.

IMG_7738

Tikas-mallista hyötyvät

 • kehitysvammaiset
 • ikäihmiset
 • autismin kirjoon kuuluvat
 • yksilöllisen oppimissuunnitelman mukaisesti etenevät
 • luki- ja oppimisvaikeuksia omaavat
 • maahanmuuttajat ja monikieliset, joilla on rajoittunut suomen kielen taito
 • yleisopetuksen oppilaat.

Koulutusmallin osa-alueet

 • opetushenkilöstölle suunnattu täydennyskoulutus
 • opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen kehitetyt työkalut
  • Tikas-opetussuunnitelma
  • Materiaalipankki
  • oppikirjat ja pelit
  • arviointilomakkeet ja Tikas-todistukset
 • TikasPäivitys-seminaarit
 • selkokieliset Tikas-oppikirjat
 • tieto- ja viestintätekniikan selkokielinen verkkosanakirja

Tikaksen tavoitteena on tasa-arvoinen tietoyhteiskunta

Tieto- ja viestintätekniikan hallitseminen on olennainen kansalaistaito. Tietoyhteiskunnassa yhä useammat palvelut ja työtehtävät edellyttävät tvt:n käyttötaitoja, joiden opiskelussa monet tarvitsevat tukea. Tikas-koulutusmallin tavoitteena onkin taata erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden mahdollisuudet hankkia elämässä ja arjessa tärkeitä tvt-taitoja. Hyvin suunniteltu ja toteutettu opetus antaa jokaiselle valmiudet toimia tietoyhteiskunnan tasa-arvoisena jäsenenä.

Tikas tukee erilaisia oppijoita

 • turvaa oikeuden saada tvt-opetusta
 • kehittää arjessa tarpeellisia taitoja
 • tarjoaa uusia työkaluja oppimiseen, vuorovaikutukseen ja itseilmaisuun

 Tikas tukee opettajia, kouluttajia ja avustajia

 • tarjoaa tavoitteellisen, joustavan ja yksilöllisen tvt-opetuksen rakenteen, materiaalit ja sisällöt
 • edistää verkostoitumista ja hyvien käytäntöjen levittämistä
 • julkaisee selkokielisiä oppimateriaaleja
 • jakaa tietoa tvt-opetukseen liittyvistä asioista

 

Kirjallisuuskatsaus

Kehitysvammaisten ammatillisen erityisopetuksen opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknologian lukutaito: kirjallisuuskatsaus 2020

Tutustu Kehitysvammaliiton tutkija Sonja Miettisen kirjallisuuskatsaukseen tästä.